Общината обяви една от най-големите и апетитни обществени поръчки за тази година, с която търси кой да ремонтира 5 учебни заведения за малко над 12 млн. лв. по европейски проект. Средствата са планирани да се изхарчат за обновяването на трите детски градини „Пинокио“ 1 и 2 и „Русалка 2“, както и за ремонт на Математическата гимназия и СОУ „Христо Ботев“, като поръчката е обособена в две позиции. Тя се финансира по оперативна програма „Региони в растеж“. Освен че сградите на трите забавачници ще придобият нов облик, е предвидено да се благоустроят дворните им пространства, както и да бъдат внедрени мерки за енергийна ефективност. В дворовете на детските градини ще има богато озеленяване и ще се изградят нови детски площадки с подходяща настилка и съоръжения за игра на децата. Със строителните дейности, които предстоят, ще се подобри естетическият вид на фасадите, както и техническото състояние на сградите. Старата и амортизирана дограма ще се подмени с нова, като така ще се постигне и топлоизолиране. По покривите също ще се направи нова топлоизолация и хидроизолация. В „Русалка“ ще се подмени и асансьорът, който се използва за доставяне на храната по етажите. За всички дейности по трите забавачници са предвидени 3 427 084 лева без ДДС. 
Двойно по-голяма сума е планирана за ремонта на двете училища, в това число и изграждането на спортни площадки и озеленяването на дворовете - 6 639 585 лв. без ДДС. В Математическата ще се направи цялостен ремонт на покрива, на физкултурните салони, на сутерена, както и на фасадата. Външната и вътрешната дограма ще бъдат подменени, общите зали и пространства също ще бъдат обновени. Предвижда се цялостен ремонт на оборудването само на кабинета по химия с нови облицовки и стационарни лабораторни маси и на кабинета по физика. Подменени ще бъдат тротоарната настилка и бордюрите около сградата, включително и по улицата. Ремонтирани ще бъдат и инсталациите в сградата. 
За СУ „Христо Ботев“ са предвидени пет самостоятелни направления на изграждане - ремонт и възстановяване на фасадни мазилки и почистване на каменни облицовки; ремонт на покрива; вътрешно-ремонтни дейности. Четвъртото направление е осигуряване на достъпна среда и дворно пространство, а последното е за дейности по ликвидиране на проникваща влага в сутерена на сградата и частично изпълнение на топлоизолационни мероприятия. 
Оферти по поръчката ще се приемат до 9 ноември, а на следващия ден специална комисия ще ги отваря. Максималният срок за изпълнение на строителните дейности е 510 календарни дни или 17 месеца, а най-краткият реален срок е 450 дни или 15 месеца. При оценяването на офертите критериите за качеството и цената ще са с еднаква тежест.