Във връзка със запитвания, Сметната палта пояснява, че участниците в кампанията за национален референдум на 6 ноември нямат задължение да подават отчети в Сметната палата.

Няма законово или общо правно основание, което да ангажира институцията с провеждането на националния референдум – нито като контролен орган, нито като орган, задължен да утвърждава образци, да събира отчети, да публикува информация за участниците в информационно-разяснителната кампания за провеждане на националния референдум на 6 ноември 2016 г.

Разпоредбите на Глава единадесета от Изборния кодекс уреждат финансирането, свързано с предизборна кампания, но не намират приложение за финансирането на участието на партии, коалиции и инициативни комитети в информационно-разяснителна кампания по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Чл. 16, ал.1 от него препраща към разпоредбите на Изборния кодекс, които уреждат провеждането, но не и финансирането на кампания за референдум.

По тази причина решението на ЦИК от 21.09.2016 г., в което се посочва, че в срок до 30 работни дни след деня на референдума, участниците в информационно-разяснителната кампания трябва да представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите от тях задължения за плащане във връзка с информационно-разяснителната кампания (по образец, утвърден от Сметната палата), придружен с извлечение от банковата сметка за обслужване на тази кампания, е неоснователно.