Кампанията по пререгистрацията на земеделските стопани за 2016-2017 г. започна на 1 октомври 2016 г. и ще завърши на 28 февруари 2017 г. За целта земеделските стопани или упълномощени от тях лица е необходимо да представят актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. Заверените в ОСЗ документи може да се представят в Областната дирекция „Земеделие“ лично от земеделския стопанин, чрез пълномощник или по служебен път.
Въз основа на представената информация ОДЗ-Русе заверява регистрационната карта на земеделския стопанин за срок до 28 февруари на следващата стопанска година. Както и досега, регистрация на нови земеделски стопани ще се извършва през цялата стопанска година.
Бенефициентите по ПРСР трябва да извършат своята пререгистрация за стопанската 2016-2017г. също в срок от 1 октомври 2016г. до 28 февруари 2017 г. Само регистрирани земеделски производители могат да се възползват от подпомагане по мерките на ПРСР, както и от директните плащания, поради което пререгистрацията в посочения срок е много важна.