Проф. д-р Диана Благоева от Института за български език при БАН ще изнесе две лекции пред студенти от специалността „Български език и история“ в Русенския университет.

На 29 септември 2016 г., четвъртък, от 16.00 ч в Заседателната зала на Ректората (Централен корпус) темата на лекцията е „Българският език и дигиталната епоха“ (с оглед на динамиката в съвременната лексикална система), а на 30 септември 2016 (петък) от 10.00 часа, отново в същата зала – „Актуални тенденции в развитието на българската лексикография“.

Събитията са организирани от катедра „Български език, литература и изкуство“ и са част от обучаващи и изследователски дейности, в които се включват третокурсниците от „Български език и история“, участващи в работата на Лабораторията за изследване на езиковедското наследство на Йордан Вълчев с ръководител доц. д-р Руси Русев.

Професионалният път на проф. д-р Диана Благоева започва от Русенския университет (1987 – 1995) като преподавател по български език за чуждестранни студенти. От 1995 г. до днес работи в Секцията по българска лексикология и лексикография при Института за български език – БАН. Ръководител е на национален проект – издаване на многотомния академичен тълковен Речник на българския език (РБЕ); на редица международни проекти, свързани с проблемите на българската, чешката и полската лексикография и фразеология. Научните ú интереси са насочени и към използването на съвременните технологии при съхранението и опазването на словното богатство на българския език.

Проф. Диана Благоева е един от съставителите на съвременни речници – Речник на българския език, Речник на новите думи в българския език (съавт. Е. Пернишка, С. Колковска, 2010), Универсален българско-английски речник (съавт., 2004), Универсален българско-немски речник (съавт., 2003) и други.