Три от деветте търговски дружества, в които общината е съдружник или акционер, завършват 2015 със загуба. Никакъв приход не са донесли „Проект Русе“ поради специфичния предмет на дейност, „Еггед“ и „Нова Деница“. Загубата за „Проект Русе“, където общината притежава 38,01%, е 712 000 лева. „Еггед“ завършва 2015 на минус 122 000 лв., а „Нова Деница“ е със загуба от 87 000 лева.  
 Всъщност общината има значително участие само в „Сплендид“ - 50%, като всички останали общински участия са малки и дори незначителни. Хотелът приключва годината с финансов резултат от 6 хил. лева. 
През 2015 болницата излиза на печалба - 40 000 лв., като там общината държи 17% от акциите. 
С положителен финансов резултат от 526 000 лв. може да се похвали и ВиК, където общината притежава 32% от капитала на дружеството. 
Друга фирма, която втора поредна година върви нагоре, е „Агропродукт“ с печалба 82 000 лв. 
Общината притежава 120 акции в ОББ, както и 30 в „Българска стокова борса“, като това е нищожен процент, но все пак и двете дружества също отчитат положителен финансов резултат. Дружествата обаче не разпределят дивиденти и осчетоводяват положителния финансов резултат за изминалата година като неразпределена печалба, за попълване на резервния фонд или за покриване на загуби от предходни години.