Обществена поръчка на ВиК-Русе за доставка на тръби и фитинги за ремонти стигна до Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ и в крайна сметка класирането на победителя бе отменено. Причината - поръчката включвала отделни позиции за доставка на различни изделия, но комисията разгледала дадените ценови оферти от фирмите общо, а не по отделно.
За победител в категорията за доставка на тръби, за която се предвиждат 774 000 лева, било определено бургаското дружество „Панайот Пейчев“ ЕООД. Недоволно от класирането обаче останало сложеното на второ място габровско дружество „НБИ Консорциум“ ООД. За това фирмата се обърна към антимонополната комисия и поиска оценяването на кандидатите да бъде ревизирано.
Впрочем поръчката е обявена още в средата на декември 2015 година, показва справка в сайта на ВиК. Класирането на фирмите обаче е извършено едва през май. А според решението на КЗК процедурата ще бъде повторена отново, тъй като участниците не са оценени според правилата.
Основателни са доводите на жалбоподателя, че комисията на практика изменя предварително определения показател „Критерий за оценка“, като го променя от  „предложена най-ниска цена за съответния ЛОТ“ в „най-ниска предложена цена, формирана като сбор от оферираните цени на изделията за съответния ЛОТ“. Извършената промяна на критерия за оценка от комисията не е по предвиден в закона ред, тъй като това води до несъответствие със заданието на възложителя и то не може да се коригира, без това да доведе до промяна на офертата на участника, сочи в решението си антимонополната комисия.
По тази причина КЗК прецени, че ВиК незаконно са провели класиране на фирмите, отмени избора на победител и върна казуса за ново разглеждане на ценовите оферти. Решението може да се обжалва.