Две общински наредби на община Борово и една на Иваново оспорва прокуратурата, тъй като според нея разпоредби в актовете са в противоречие със закона. Затова от държавното обвинение ще настояват Административният съд да отмени неправомерните текстове.
Става дума за наредбата за разрешаване, функциониране и премахване на временни съоръжения за търговия и за наредбата за рекламната дейност на територията в Борово. Атакувана е и наредбата за условията и реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Иваново.
Основните проблемни моменти във всички наредби се крият в изискването, според което трябва да бъде представено нотариално заверено писмено съгласие на собственика на сградите или терените, където ще се разполагат рекламни съоръжения. Според прокуратурата такова съгласие действително трябва да бъде дадено, но няма на каква законова база да се налага то да е нотариално заверено. Затова разпоредбите са в противоречие със Закона за устройство на територията и със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
Предстои делата да се гледат през октомври.