Национален иновационен фонд (НИФ) към Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия обявява осма конкурсна сесия. Приемът на проектните предложения ще се извършва от 30 септември до 31 октомври 2016 г., съобщават от агенцията.
Допустимите области са: мехатроника и чисти технологии; информационни и комуникационни технологии и информатика; индустрия за здравословен живот и биотехнологии; нови технологии в креативните и рекреативните технологии.
Няма да се подпомагат проекти в сектора на рибарството и аквакултурите, първично производство на селскостопански продукти, закриването на неконкурентоспособни въглищни мини.
С проектни предложения могат да кандидатстват всички дружества, регистрирани по Търговския закон. В случай, че проектът се изпълнява съвместно с партньор научна организация, предприятието трябва да е координатор на проекта.
Допускат се разходи за персонал, инструменти и оборудване, външни услуги, материали и консумативи, командировки в чужбина.
Срокът за изпълнение е 18 месеца, досега беше 36 месеца.
Фондът подпомага научно развойната и иновационната дейност до разработката на прототип включително. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за научноизследователски развойни проекти е до 500 хил. лв. Средствата, които фондът предоставя, са изцяло национални, които се отпускат като помощ, съгласно Закона за държавните помощи. Размерът им може да е максимум 80% от направените разходи по проекта.