Кметът на Бяла Димитър Славов прекрати обществената поръчка за доизграждането на регионалната система за управление на отпадъците в регион Борово, в който попадат общините Борово, Бяла, Две могили и Ценово, а основният мотив е невъзможността да се осигури финансиране за изпълнението й. Поръчката беше обявена още през април, като се очакваше одобрение от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за финансиране на дейностите. До началото на август обаче в община Бяла, която е възложител на поръчката, не е получено писмо за одобрено финансиране за обекта. Предвид тежкото финансово състояние на общината и твърде големия размер на стойността на поръчката - 17 399 193 лева без ДДС, възложителят не разполага със собствени финансови средства, с които да обезпечи изпълнението й. Освен това са установени и нарушения при откриването и провеждането на обществената поръчка, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. По тези причини на 8 август кметът Димитър Славов издава заповед, с която прекратява процедурата. 
На проведеното на 9 август общо събрание на регионалното сдружение за депото на Бяла, в което участваха кметове и представители на заинтересованите общини, Славов увери, че финансиране ще бъде осигурено през следващата година от ПУДООС и от държавния бюджет, а обявяването на нова обществена поръчка по новия закон ще даде възможност обявлението да се прецизира. 
Кметът на Ценово Петър Петров попита какво би се случило, ако проектът не получи финансиране през следващата година. Славов отново обясни, че е получил уверение на най-високо държавно ниво, че поради важността на проекта и ангажиментите, които е поела пред Европейската комисия, държавата ще осигури финансирането.