Повишен интерес на земеделските стопани към мярка 6.3 Стартова помощ за развитие на малки стопанства от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) отчитат експертите на РИОСВ. Подадените заявления са в пъти повече спрямо предходни години.
През периода 9 май-12 август в екоинспекцията са обработени 357 преписки на малки стопанства, които кандидатстват с проекти по мярката. Голяма част от намеренията са свързани с увеличаване на капацитета на съществуващи пчелини, изграждане на трайни насаждения и обработване на земеделски земи. При разглеждане на преписките, експертите срещнаха трудности с непълна и недостатъчна информация относно бизнес намеренията на кандидатите. Това се дължи вероятно на недостатъчна информираност както на външните консултанти, предоставящи услуги, така и на самите бенефициенти.
Съгласно изискванията на програмата, при депозиране на документации за кандидатстване за финансиране е необходимо да се представи документ от РИОСВ/МОСВ. Със становищата на компетентния орган се определя приложимостта на процедурите по екологична оценка на съответния бизнес план и процедурата по ОВОС за дейностите, предвидени в него. Същевременно се определя и дали намерението може да окаже въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.