Поречието на река Янтра е поредната защитена зона, която влезе в националната екологична мрежа „Натура 2000“. Това означава, че всякакво разораване и залесяване на поляни и други естествени открити пространства в горските територии, промени в хидрологичния режим на водозависими природни местообитания, реализиране на нови ВЕЦ, както и на нови фотоволтаици и ветрогенератори извън урбанизирани територии, е забранено. Всички тези ограничения са въведени със заповед на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, с която „Река Янтра“ е обявена за защитена територия, като заповедта вече е обнородвана в „Държавен вестник“ и е влязла в сила. Нарушители, които не изпълняват въведените ограничения, ще бъдат наказвани. 
Защитената зона „Река Янтра“ обхваща 12 населени места в Русенска област, като най-много са в ценовско - Белцов, Беляново, Джулюница, Долна Студена, Кривина, Новград и Ценово. В граничните й точки попадат също боровското село Брестовица, както и Бяла и селата Ботров, Полско Косово и Стърмен. 
Защитена зона „Река Янтра“ е с обща площ 138 998,825 дка, а предмет на опазване са сухоземни и сладководни природни местообитания, както и редица видове бозайници, земноводни, влечуги, риби и безгръбначни. На територията й виреят алувиални гори, крайречни смесени, панонски, евро-сибирски, степни, както и мизийски гори от сребролистна липа, населени от широкоух и дългокрил прилеп, видра, лалугер, трицветен нощник, костенурки, пъстър смок и други. Предмет на опазване са също панонските солени степи и солени блата, естествените еутрофни езера, както и рибите карагьоз, черна мряна, распер, балканска кротушка, малка и голяма вретенарка и други.
С обявяването на поречието на Янтра за защитена зона окончателно отпадна възможността за изграждане на ВЕЦ край Долна Студена. Мястото беше харесано за електрическа централа преди три години от фирма „Пирин енерджи“, собственост на един от най-големите играчи в енергетиката Богомил Манчев, но последва бурна реакция. Хората от селото негодуваха, че при прииждане на реката земите им ще бъдат заливани заради бъдещия ВЕЦ, а в протеста им се включиха цели седем организации. 
Становища против изграждането на ВЕЦ в Долна Студена в община Ценово подадоха WWF-България, земеделски производители от селото, каякарите от русенския клуб за пътешествия „Бяла звезда“, Ротари клуб „Русе-Дунав“, рибари от спининг клуб „Стари видри“ и от сдружение „Аспиус“, както и Българското сдружение за защита на птиците.
Всичко това блокира намеренията на „Пирин енерджи“, а сега вече няма възможност която и да е фирма да кандидатства с такъв проект.