Тенденцията на увеличение тежестта на индустриалното кисело мляко за сметка на домашно заквасеното продължава. За дванадесетте месеца (до месец март 2016 г.) спрямо аналогичния предходен период пазарната позиция на индустриалното нараства с 2 процентни пункта от 95% на 97%, а домашно произведеното се свива от 5% на 3%. Връщайки се пет години назад, виждаме, че делът на домашно заквасеното мляко е бил значително по-голям - 12%, а индустриалното 88%. Свиването на домашно приготвените кисели млека през целия този период се определя от загуба на консуматори, т.е все по-малко са домакинствата, в чиито домове срещаме този тип продукт. През годишния период до март на 2012 г. домашно заквасеното мляко са консумирали 11% от българските домакинства, докато през последния анализиран период до март на тази година потребителите му се свили до едва 3%.
 Друга значима и интересна тенденция е свиване на продуктите с по-ниска масленост (0-0.9% и 1-2.9%) за сметка на нарастване на най-високомаслените (4+%). При сегмента с масленост 3-3.9% също се регистрира увеличение в тежестта за последните пет години, но при него динамиката е по-слабо изразена, отколкото в останалите групи. 
Зад тези промени отново стои промяната в броя на консуматорите им. Само за последния анализиран период спрямо предходния купувачите на кисело мляко с масленост 0-0.9% спадат от 16% на 13% от българските домакинства. Същевременно високомаслените кисели млека 4+% успяват да привлекат значително повече консуматори и така пенетрацията им сред населението се увеличава от 52% на 57%.