9 756 236,16 лв. е общият бюджет на схема „Училищно мляко“. Тя ще обхваща децата от детските градини и учениците от 1-ви до 4-ти клас включително, на територията на цялата страна, в периода от 15 септември до 31 май на учебната година. 
През учебната 2016/2017 е предвидено извършване до 45 доставки. Равномерното раздаване на продуктите се осигурява чрез извършване средно по две доставки на седмица по предварително утвърден график, но не повече от десет доставки на месец. Общият бюджет на схемата е изчислен на база прогнозно участие на 65% от децата и учениците от целевата група.
Вчера Министерството на земеделието и храните оповести, че е изготвена Националната стратегия за прилагане на схема за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения през учебната 2016-2017 година. В нея се описват основните елементи на схемата и бюджетът за нейното прилагане. Стратегията се изготвя ежегодно от всяка държава-членка, която желае да прилага схема „Училищно мляко“.