ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД е преобразувано в еднолично акционерно дружество. Промяната в правната форма на компанията е вписана в търговския регистър на 5 юли 2016 г.

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД, правоприемник на ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД, е мажоритарен собственик на дружествата ЕНЕРГО-ПРО Мрежи, ЕНЕРГО-ПРО Продажби и едноличен собственик на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги.

След преобразуването компанията ще се управлява от управителен съвет в състав Момчил Андреев, Стефан Абаджиев и Георги Коршия. ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД се представлява пред трети лица от председателя на управителния съвет и главен изпълнителен директор Момчил Андреев самостоятелно, както и от Георги Коршия и Стефан Абаджиев заедно. В управлението на дружеството ще участва и надзорен съвет в състав Петър Милев, Властимил Оуржада и Рада Пеева.

В компаниите от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД работят близо 2300 служители. Чрез своите дъщерни дружества ЕНЕРГО-ПРО Мрежи и ЕНЕРГО-ПРО Продажби компанията осъществява дейностите разпределение и доставка на електрическа енергия на територията на Североизточна България. ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е един от водещите доставчици на свободния пазар на електроенергия в България.

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД е част от чешката група ЕНЕРГО-ПРО, която осъществява производство, разпределение и търговия с електрическа енергия. Компаниите от групата осъществяват разпределение и снабдяване с електроенергия на над 2 млн. клиенти в България и Грузия. ЕНЕРГО-ПРО притежава 47 електрически централи и е един от най-активните търговци на електроенергия в Централна и Източна Европа. В компаниите от групата на ЕНЕРГО-ПРО работят над 8 000 служители в 9 държави.