Брутният външен дълг на България е 35,3791 млрд. евро (76,3% от прогнозния БВП) в края на април 2016 г. В сравнение с края на 2015 г. той се повишава с 1,2881 млрд. евро (с 3,8%), показват данни на Българската народна банка.
Спрямо третия месец на настоящата година външният дълг в края на април нарасна с 586,3 млн. евро, но спрямо година по-рано (през април 2015-а) намалява с 3,3884 млрд. евро (понижение с 8,7%).
Основен принос за нарастване на външния дълг има държавата. Спрямо края на 2015 г. (5576.3 млн. евро, 12.6% от БВП) задълженията на сектор „Държавно управление“ нарастват с 1144.4 млн. евро (20.5%). Това основно се дължи на придобитите от нерезиденти емитирани облигации на международните капиталови пазарипрез март т.г. Дългът на сектора се повишава с 500.1 млн. евро (8%) спрямо април 2015 г. (6220.6 млн. евро, 14.1% от БВП).
Нетният външен дълг (разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи) в края на април е в размер на 5,7059 млрд. евро, като намалява с 1,1531 млрд. евро (понижение с 16,8%) спрямо края на 2015 година. Като процент от БВП нетният външен дълг на България възлиза на 12,3% в края на април 2016 година, намалявайки с 3,1 процентни пункта спрямо края на предходната година.