Общият показател на бизнес климата се покачва с 0.9 пункта през юни спрямо май в резултат на подобрения бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).
Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ нараства с 0.8 пункта в сравнение с предходния месец, което се дължи на оптимистичните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им относно настоящата производствена активност обаче са по-резервирани, докато в очакванията им за дейността през следващите три месеца се наблюдава подобрение.
Показателят „Бизнес климат в строителството“ се понижава с 1.8 пункта в резултат на по-резервираните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По тяхно мнение настоящата строителна активност е леко намалена в сравнение с предходния месец, като и прогнозите им за дейността през следващите три месеца са по-неблагоприятни.
Бизнес климатът в търговията на дребно се подобрява с 0.9 пункта спрямо май, което се дължи на подобрените оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. По отношение на продажните цени търговците предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.
През юни съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ нараства с 3.9 пункта.
Несигурната икономическа среда остава основният проблем за развитието на бизнеса във всички сектори.