Между 50 хил. и 1,5 млн. лв. могат да получат малки и средни предприятия за изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Това стана ясно при вчерашното представяне на наскоро отворената процедура „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия“, на което присъства зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 176 024 700 лв. (90 000 000 евро). 
Допустими за финансиране са инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност. Всяка от тях следва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5%.
Може да се кандидатства и за покриване на разходите за придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта, за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001, за извършване на енергиен одит, за закупуване на материали и др. 
Кандидатите трябва да развиват дейност в някой от отраслите: добивна промишленост, преработваща промишленост, производство на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, доставяне на води и канализационни услуги, строителство.
Размерът на безвъзмездното финансиране варира между 35% и 90%. Срокът за кандидатстване е до 19 часа на 12 октомври, а подаването на проектните предложения и оценка ще е изцяло електронно през системата ИСУН.