На 15 юни вестник „Утро“ публикува интервю с адвокат Людмил Павлов със заглавие „Сонда извади влажна почва на 14 метра под улица „Велико Търново“. В него бяха засегнати и коментирани проблемите с блоковете по ул. „Княжеска“ и „Велико Търново“, както и дейността и отговорността на ВиК в създалата се ситуация. С цел обективното информиране на аудиторията потърсихме за коментар шефа на дружеството Сава Савов, който ви предлагаме днес.

Внушението, че проблемите с преовлажняването на почвата в централна градска част са вследствие единствено и само на „компрометирана, остаряла, овехтяла, амортизирана и т.н. ВиК мрежа в района“ е неоснователно и не съвсем добросъвестно, обяснява Сава Савов и продължава. Дори и епизодичните аварии в тази част на града да имат отражение върху влажността на земната основа, то те не са единствената причина, както се твърди. В района има изградени множество септични ями, водите от които безконтролно се оттичат в земната основа. Не се отчита и естественото овлажняване от повърхностни води, което също води до компрометиране на почвената основа. Върху целостта и изправността на ВиК мрежата влияние, освен горепосочените фактори, оказват и земетресенията с епицентър Вранча, като авариите са резултат както от преовлажняването на почвата от други източници и фактори, така и от въздействието на хоризонталните  компоненти при земетресенията, водещи и до появата на аварии по същата. В резултат на посочените фактори са се формирали куполи от преовлажнен льос, което води до пропадане на почвите от втори тип. При установеното от инж.Дончев състояние на преовлажненост на земната основа, причината за повредите в сградите е именно това преовлажняване, което във времето е съвпаднало с последната авария на водопроводната мрежа.
По отношение на изнесените данни в интервюто, че е нарушена вертикалната планировка на улиците, че липсват  отводнителни шахти за дъждовни води, няма спор, но в конктекста на същото това са въпроси неотносими към дейността и задълженията на „ВиК“ ООД - Русе, тъй като друг е органът, в кръга на който е решаването на тези проблеми.
По отношение на изнесените факти, че от седмицата предхождаща интервюто, са възникнали проблеми с  овлажняване на мазите на жилищната сграда, където е имотът на Л.Павлов и че това е вследствие на посочените от него проблеми, можем да заявим следното: Към настоящия момент в участъка на улиците „Духовно възраждане“, „Велико Търново“, „Княжеска“, „Отец Паисий“ и ул. „Александровска“ в частта от пл.“Хан Кубрат“ до пл.“Александър Батенберг“ водопроводната мрежа е обследвана с наличната в дружеството апаратура  за откриване на шум-теч и не е установен шум от ПХ /пожарни хидранти/ по ТК, както и не е установен такъв и по съответните водопроводи ф160 полиетилен по ул.“Александровска“ и водопровод ф100 чугун по ул.“Отец Паисий“ и прилежащите им отклонения, съответно такъв не е установен и по СК, ПХ и ТК и прилежащите им отклонение и по водопроводите по ул. „Велико Търново“, „Духовно възраждане“ и ул. „Княжеска“. Извършена е и инспекция на уличната канална мрежа чрез видеонаблюдение с камера DELTA RAUSCH по ул.“Велико Търново“ в участъка от РШ 8401 до РШ 498 ,като резултатът е, че в канална тръба ф200 бетон няма нарушения по тръбите на канала, същият е почистен и оттичането на водата е нормално, като същият е резултатът и от инспекцията на уличната канална мрежа по ул. „Велико Търново“ в участъка от РШ 8401 до РШ 512. Обследването и прослушването са извършени съответно на 15.06.2016 г. и 16.06.2016 г./с оглед изнесената информация и твърдения в интервюто/. 
Предвид изложеното към настоящото и твърдяно овлажняване в мазите на сградата „ВиК“ ООД - Русе няма никакво отношение, същите не са резултат от действия или бездействия на негови служители. Посоченото овлажняване и мокрота по стените на мазите потвърждава заключението на инженерно-геоложкото проучване посочено от Л.Павлов, че проблемите в централна градска част са в резултат на преовлажняване на земната основа, което не е последица от аварии по В и К мрежата.
Дружеството ни в конкретната ситуация надлежно е уведомявало община Русе и кмета на града Пламен Стоилов относно констатациите и предприетите действия. Относно отправеното с интервюто искане към мен лично, като управител на „ВиК“ ООД - Русе за организиране на работна среща при г-н Пламен Стоилов, кмет на Русе, състава на участниците и времето й на провеждане, то това са въпроси извън компетентността ми и дадените ми  правомощия, завършва изложението на Сава Савов.