Русенските общини Две могили, Борово, Сливо поле и Бяла са сред 10-те най-големи бенефициенти от региона, получили най-големи агросубсидии от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). От тях се изплащат помощите по Схемата за единно плащане за площ и Програмата за развитие на селските райони. 
Според изнесените от ДФ „Земеделие“ данни, начело в класацията за миналата година е община Две могили. По мярка 321 „Основни услуги за икономиката и селското население“ от ПРСР тя е получила над 4,86 млн. лева,  по 322 „Обновяване и развитие на селата“ - над 915 хил. лева, а по 226 „Възстановяване потенциала на горското стопанство и въвеждане на превантивни мерки“ - 17 хил. лева. С общо 5,8 млн. лева Две могили изпреварва втория в подреждането община Борово с 4,83 млн. агросубсидия по мерки 321 и 313 - „Насърчаване на туристическите дейности“.
В челната десятка са още две русенски общини - Бяла със 1,69 млн. лева и Сливо поле с 1,48 млн. лева. Ветово получава 598 хил. лева, а Иваново - 413 хил. лева. Община Ценово е повече от скромна с едва 4480 лева, получени по мярка 313 - „Насърчаване на туристическите дейности“. Читалище „Пробуда 1922“ от село Белцов обаче е успяло да усвои 337 хил. лева с два проекта по мярка 321.
Фирмите, обработващи земята, получават скромни агросубсидии в сравнение със селските общини. Първенец отново е беленската фирма „Агрофактор“, получила по Схемата за единно плащане за площ и по Агроекологични плащания общо 2,82 млн. лева. В челната десятка са още ЕТ „Декаданс - Димитър Шишков“ с 2,15 млн. лева, ЕТ „Камен Шишков“ - 1,55 млн. лева, „Керчев и синове“ - 1,3 млн. лева, ЕТ „Дием - Дичо Дичев“ - 1,08 млн. лева и ЗКПУ „Филип Тотю - Две могили“ - 715 хил. лева.
За 2015 г. агросубсидии получават над 2500 стопанства в Русенско.