Нови мерки в борбата срещу опитите за кражби на фирми се въвеждат с промени в Търговския закон. Промените бяха одобрени на правителственото заседание и ще бъдат предложени за приемане от Народното събрание, съобщи пресцентърът на Министерския съвет.
За смяна на управители, прехвърляне на дружества и на дружествени дялове, както и за разпореждане с недвижими имоти на дружества, вече ще се изисква не само нотариална заверка на подписа, но и на съдържанието на вписвания документ. Това се прави с цел да се даде сигурност на гражданския оборот.
С усложнена нотариална заверка - на подпис и на съдържание, ще бъдат вписвани и решенията на общите събрания на дружествата с ограничена отговорност във връзка с удостоверяване на обстоятелства за промяна на дружествения договор и приемане или изключване на съдружници; намаляване и увеличаване на капитала; избор на управител; решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
Длъжностните лица по регистрация в Агенцията по вписванията ще бъдат длъжни да проверяват заверените документи в електронната система „Единство“ в Нотариалната камара, до която те ще имат достъп.
По изрично настояване на бизнеса се предвижда при заверка на подпис и съдържание да се събира проста нотариална такса. 
Новите разпоредби предлагат Агенцията по вписванията да отговаря за вредите, причинени на физически и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на длъжностни лица по регистрацията по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. В действащия закон липсва подобна разпоредба.