С печалбата за 2015 г. в размер на 299 хил. лв. да бъде покрита част от загубата от предходни години в същия размер. Това трябва да гласуват акционерите на русенската машиностроителна фирма „Спарки“ на редовното годишно събрание на дружеството, насрочено за 29 юни.
Според одитирания отчет за предходната година, към 31 декември 2015 г. „Спарки“ АД има непокрита загуба за 3,511 млн. лева, натрупана в първите години на кризата, когато предприятието бе на ръба на оцеляването. В последните години дружеството стабилизира резултатите си, макар все още да дължи сериозни суми на банкови институции.
Общото събрание на акционерите трябва да приеме доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 г. и годишните финансови отчети, да избере одитор и одитен комитет, да гласува възнагражденията на членовете на управителните органи и др.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14 юли. Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15 юни. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 13 юни.