Петър ГЕЦОВ
И през тази година “Параходство БРП” не планира да даде на акционерите си дивиденти, става ясно от материалите за предстоящото общо събрание на дружеството, насрочено за 24 юни от 11 часа в седалището на превозвача в Русе. Предложението на Управителния съвет е цялата печалба за 2015 г., в размер на 3,012 млн. лева да се отнесе към сметка “неразпределена печалба” в баланса на дружеството. В нея вече има над 7,5 млн. лева, натрупани от положителния финансов резултат за предишни години. Ако предложението бъде прието, сумата ще надхвърли 10,5 млн. лева.
Според дневния ред на общото събрание, акционерите трябва да освободят от отговорност управителните органи за 2015 г. и да изберат одитор за настоящата година в лицето на “Гранд Торнтон”. 
Според одитирания вече консолидиран финансов отчет на дружеството, групата БРП завършва миналата година с минимален ръст на приходите от продажби - от 21,9 на 22,8 млн. лева. Обемът на превозната дейност за 2015 г. е с 5.7 хил. тона повече отколкото през 2014 г. Общите приходи за миналата година са малко по-малки, но това е най-вече заради липсващи продажби на скрап, каквито бяха реализирани предходната 2014 г. (1,7 лн. лева). 
От дъщерните дружества на параходството най-съществени са резултатите на “Порт Инвест” ЕООД, концесионер на пристанището в Лом. За миналата година то реализира печалба от 1,237 млн. лева. Много добре се отплащат и притежаваните от БРП 41% във варненското “Ви Ти Си” АД. През 2015 г. групата е получила от него дивиденти в размер на 738 хил. лв., а през 2014 г. - 1,025 млн. лв.