Държавен фонд „Земеделие“ обяви прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014-2018 г. Заявления ще се приемат от 30 май до 7 юни 2016 г. Целта е да бъде усвоен изцяло предоставеният от Европейската комисия бюджет за финансовата 2016 г. Ресурсът, който ще бъде разпределен между одобрените кандидати, е малко над 4.9 милиона лева.
Допълнително изискване към кандидатите в рамките на новия прием е те да заявят авансово изплащане на финансовата помощ, което ще гарантира усвояването на бюджета за финансовата година. Договорите ще бъдат прекратявани в случай, че не бъде подадено заявление за авансово плащане в срок до 20 август 2016 г.
Както „Утро“ писа, около 2/3 от лозовите масиви в Русенско съществуват само на хартия и не се обработват. Конверсията или преструктурирането им струва скъпо и затова мярката е сред най-търсените от лозарите.