Русенската мебелна компания „Стефани стил“ ще увеличи производствения си капацитет в общ мащаб с между 20% и 25% благодарение на финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект BG16RFOP002-2.001-0566. Общата стойност на проекта е 1 663 280 лв., от които 748 476 лв. европейско съфинансиране и 249 492 лв. съфинансиране от националния бюджет. Другата част от разходите по проекта се осигурява от „Стефани Стил“ ЕООД. Това съобщи на пресконференция вчера ръководителят на проекта Валентина Пенева.
Проектът се изпълнява в рамките на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ с продължителност 10 месеца и трябва да приключи през месец октомври 2016 година.
Предвижда се закупуването на нови машини и оборудване, което ще окаже пряк положителен ефект върху вътрешните фактори обуславящи конкурентоспособността на предприятието, а именно нивото на материално-техническата база, оптимизацията на ресурсното обезспечаване, ефективността на производството и качеството на произвежданата продукция. Заложено е увеличаване на експортния потенциал и намаляване на праховото замърсяване на атмосферата. С реализацията на проекта по оперативната програма ще намалее бракът, ще се оптимизира използването на суровините на фирмата и природните ресурси, ще се работи за създаване на устойчив екологичен продукт. 
„Стефани Стил“ ЕООД се налага на пазара като безспорен лидер в производството на корпусна мебел по проект на клиента, като предлага и мебели по каталог и високосерийно производство. Компанията предлага над 100 модела мека мебел, а високосерийното производство на корпусна мебел реализира поръчки за модулни системи с разнообразно приложение. Фирмата е разработила над 6000 модела, част от тях са защитени на национално и европейско ниво. Към момента предприятието осигурява работа на близо 250 човека.