Четвъртокласнците се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература, съобщава пресцентърът на Министерството на образованието и науката.
По български език и литература тестът включва диктовка, текст за четене с разбиране и 11 задачи към него. 
На 10 май се състоя външното оценяване по математика за четвърти клас, на което се явиха 58 512 деца, което представлява 96,62 процента от всички четвъртокласници в страната.
Останалите дати за националните външни оценявания за четвъртокласниците са: на 13 май - "Човекът и природата", а на 16 май - "Човекът и обществото".
Изпитването за всеки от учебните предмети е писмено, организира се едновременно за учениците от всички паралелки от четвърти клас в училището, в което се обучават децата. Започва в 10.00 часа на определения ден, продължава един учебен час /40 минути/, а за учениците със специални образователни потребности - два учебни часа.
Тестовете по математика, по "Човекът и обществото" и по "Човекът и природата" съдържат 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора, от които само един е верен, и три задачи от отворен тип. Максималният резултат за всеки от тестовете е 20 точки. 
След приключване на изпитването по съответния учебен предмет училищната комисия оценява писмените работи на учениците по критерии и изисквания, определени от Министерството на образованието и науката, и вписва броя точки върху писмената работа на ученика.
По график, определен от директора на училището, училищната комисия дава информация на учениците и на родителите им за получените оценки на писмените работи. Оценките не се включват при изчисляване на годишния успех на ученика, посочват от МОН.