Силен спад на продажбите и счетоводна загуба отчита „Свинекомплекс Николово“ в предварителния си финансов отчет за първото тримесечие на тази година, представен на фондовата борса. Общите приходи намаляват с близо 35 на сто - от 1,885 на 1,233 млн. лева, най-вече поради драстичния спад на реализираните стоки. В резултат финансовият резултат за периода януари-март е загуба в размер на 207 хил. лева. 
Според доклада на мениджмънта, първото тримесечие на годината се отличава с висока цена на комбинираните фуражи, съчетана с по-ниски цени на живи животни сравнени със същия период на предходната година. Всеобщата стопанска криза оказва влияние върху ритмичната и ефективна реализация, както и върху основните производствени разходи за осъществяване на дейността.
Средната реализационна цена е 2.45 лв./кг живо тегло, която е с 0,13 лв./кг по-ниска от миналогодишната. Угоените прасета се продават по 1.85 лв./кг, а подрастващите - по 3.00 лв.кг. 
През отчетния период реализирането на живи животни е нараснало с 19 тона. Приходите от продажбите им обаче са с по-малки от миналогодишните.
За изхранването на наличното поголовие са изразходвани 1569 тона комбинирани фуражни смески на стойност 823 хил. лв.
Високата цена на фуража и ниската продажна цена води до постоянна задлъжнялост към доставчика на фураж и невъзможност на дружеството със собствени средства да извършва своите разплащания. Тази ситуация го изправя пред търсене на привлечени средства за разплащане на разходи свързани с дейността му, се казва в доклада. Основен риск пред целия бранш е продължаващият внос на евтини меса и суровини за месопреработка и консумация на местния пазар.