При приемане на решенията си общинският съвет трябва да отчете обстоятелството, че между двата местни органа - общински съвет и кмет на община, липсва йерархическа връзка, т.е. няма отношения на власт и подчинение, въз основа на които общинският съвет да вменява на кмета задължения и да отправя указания, освен правно регламентирани. Това е написал кметът на Ветово Георги Георгиев в заключение на писмото си до общинските съветници в градчето по повод исканата от тях писмена справка за отчета за бюджета за 2015, за ремонтираните през последните две години обекти общинска собственост, за сключените граждански договори, за изпълнението на договорите по европейски програми и за предвидените през 2016 г. капиталови разходи. Искането за предоставянето на тази справка бе взето на сесията през януари и е допълнение към отложеното решение за приемането на бюджета за 2016 г. Тогава предложението за разглеждане на бюджета да се отложи за следващо заседание и да се поиска от кмета подробната справка бе прието с 10 „за“ и 6 „въздържали се“. 
В писмото си до общинския съвет Георгиев е приложил отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2015, за средствата от Европейския съюз и за чуждите средства към края на годината, както и линеен график за предвидените за основен ремонт обекти. 
По отношение на ремонтите на обекти общинска собственост през последните две години кметът е посочил, че те са извършвани според Закона за обществените поръчки, а той не предвижда правомощия на общинския съвет. Поради това този орган на местно самоуправление не може да приема решения, свързани с контрол по провеждането на обществените поръчки. В представения бюджет на общината обаче са отразени извършените ремонти през изминалата година. 
Във връзка с исканата информация за сключените граждански договори през последните две години, Георгиев е посочил, че проблемът е аналогичен. 
Правото на текущ и последващ контрол е само върху изпълнението на приетите от вас актове. На настояването ви да контролирате и гражданско-правните отношения на кмета ще отговоря, че сключените граждански договори са предимно за услуги - ремонти на улично осветление, окосяване на тревни площи, рязане на дърва за пенсионерските клубове и други, се казва още в писмото на Георгиев до общинските съветници.