Трудоспособното население на Русенска област e драстично намаляло през последните години. Това показват данните на регионалната статистика за изминалата 2015 г.
Започналото плавно увеличаване на възрастта за пенсиониране засега не оказва някакво положително влияние върху съотношението на населението в трудоспособна възраст и над нея. За 2015 г. тези граници са до навършването на 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете. И по данните на статистиката работоспособното население на областта намалява с 1830 до 135 941 души, а заслужилите почивка са само с 4 по-малко.

Общото население на областта намалява с 2011 души, или с 0.9%, като броят на мъжете се редуцира с 824, а на жените - с 1187.
Крайно неблагоприятен е коефициентът на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60-64 г.). това съотношение е 57, или всеки 100 души, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 57 младежи. За сравнение, през 2000 и 2002 г. на територията на областта 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 121 млади хора.
Демографските фактори обясняват все по-честите оплаквания на местния бизнес от липса на работна ръка. При положение, че икономиката расте, а работоспособното население намалява, за едно работно място се конкурират все по-малко хора. Това вече се потвърждава и от увеличения брой на наетите по трудови договори в областта.
Скорошно пречупване на отрицателната демографска тенденция не се очертава. През 2015 г. броят на живородените деца е 1778 и в сравнение с предходната година намалява с 95, или с 5.1%.
Броят на способните да раждат жени (на възраст 15-49 години) е 47 048 и спрямо предходната година намалява с 1.5%. Тоталният коефициент на плодовитост за 2015 г. в областта е 1.38 деца при среден за страната - 1.53. С по-ниска стойност на показателя в страната са само областите Велико Търново, София (столица) и Смолян.
Намалението на населението за 2015 г. е с 8.7 промила при 8.5 промила спад за предходната година. В резултат на отрицателния естествен прираст населението на областта намалява с 1955 лица.
Не ни помага и вътрешната миграция. През 2015 г. от други области в страната в Русе и региона са се заселили 1554 души. Оттук обаче са се изнесли 1691 човека - със 137 повече.
Единственият мимолетен проблясък е външната миграция. От чужбина в Русенско са се засилили 567 човека, докато заминалите за други държави са с 81 по-малко - 486. Имиграционният поток включва 312 мъже и 255 жени. Всеки втори, заселил се в населените места на областта, попада във възрастовата група 20-49 навършени години. Малко над 1/3 са на възраст 50 и повече години. 353 са мъжете и жените, пристигнали от европейски държави, като най-голям е броят на заселниците от Гърция (62), Испания (49) и Румъния (46). От азиатски държави на територията на областта са се заселили цели 195 души. От съседна Турция са дошли 170 човека. През 2015 година в областта са заживели граждани от 46 държави.