Областна дирекция на МВР – Русе предприема всички необходими мерки за противодействие на престъпността, за опазването на обществения ред и за предотвратяване на произшествия и инциденти, свързани с отглеждането и прибирането на селскостопанската продукция от реколта 2016 година.

Във връзка с предстоящата кампания за опазване и прибиране на селскостопанската продукция е създадена организация за провеждането на серия мероприятия от служителите на реда на територията на Русенска област. Целта е да се съхрани продукцията от престъпни посегателства, както и да не бъдат допуснати произшествия и инциденти.

В тези дейности ще бъдат включени служители от различните подразделения на ОДМВР в областта, които ще работят в непосредствена координация и взаимодействие с подразделенията на Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе, както и с всички институции, имащи отношение по темата.

 

Предвижда се провеждане на срещи и информационно-разяснителни кампании с производителите и жителите в селскостопанските райони за осъществяване на превантивна дейност, с цел недопускане и предотвратяване на престъпни посегателства спрямо селскостопанската продукция.

Организират се срещи с кметовете по места, председателите на земеделски кооперации, управителите на фирми и земеделски производители за създаване на организация и предприемане на конкретни мерки за охрана на складовите бази, използвани за съхранение на селскостопанска продукция.

Организират се и работни срещи с ръководствата на частни охранителни фирми и звената за самоохрана, изпълняващи дейност в отраслите на селското стопанство в региона на ОДМВР - Русе, с оглед засилване на тяхната бдителност при охрана на селскостопанската продукция и регламентиране реда за взаимодействие.

Полицейските служители по места ще съдействат за провеждане на инструктажи на назначените със заповедите на кметовете полски пазачи (съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество) за координиране и начините на взаимодействие.

Повишава се и контролът на пътното движение в селскостопанските райони, като особено внимание се обръща върху спазване изискванията на Наредба №11 от 3 юли 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства с цел недопускане на ПТП с участието на селскостопанска техника, придвижвана по пътищата отворени за обществено ползване и предприемане на превантивни мерки за опазване на селскостопанската реколта и за недопускане на пожари в земеделските блокове.

По време на кампанията се планира в селскостопанските райони полицейските служители да извършват системни проверки на ППС, транспортиращи селскостопанска продукция, с цел недопускане или разкриване на закононарушения. Полицейските наряди, осъществяващи контрол на пътното движение, активизират дейността си по отношение спазването от водачите на изискванията на Раздел ХХІV «Особени правила при превоз на пътници и товари» от ЗДвП и изискванията към превозните средства определени в чл. 139 от ЗДвП.

Присъствие на полицията ще има и в районите с обособените пунктове за изкупуване на селскостопанска продукция.

През сезона се планират съвместни проверки с контролните органи на Министерство на земеделието и храните, Комисия за защита на потребителите, Изпълнителна агенция по горите, Държавна комисия за стокови борси и тържища и Териториалната дирекция на НАП с цел оказване на методическа помощ, превенция и документиране на нарушения.

Планират се и специализирани полицейски операции.