Обследването за енергийна ефективност на външното осветление е първият етап в модернизирането на уличното осветление в Русе и малките населени места на територията на общината. Администрацията обяви обществена поръчка, като целта е да се направи оценка на състоянието на уличното осветление, да се определят специфичните възможности за намаляване на енергийното потребление и да се препоръчат мерки за повишаване на енергийната ефективност на системите за външно изкуствено осветление. Прогнозната стойност на поръчката е 240 000 лева, а срокът за изпълнение 3 месеца. Енергийното обследване е необходимо във връзка с предстоящо разработване на инвестиционен проект за реконструкция и модернизация на системите за уличното осветление на територията на община Русе, като за последващите дейности се предвижда да се осигури финансиране от Националния доверителен екофонд.
Оферти се приемат до 19 април, а на следващия ден специална комисия ще ги отваря, като при оценяването ще се търси икономически най-изгодната.