6 631 000 лева са приходите от местни данъци и такси в общинската хазна на Русе от началото на кампанията, която започна на 13 януари. Това е 29.1% изпълнение на приходите спрямо плана по бюджета, съобщи за „Утро“ шефката на общинската дирекция „Местни данъци и такси“ Даниела Робева. Общо постъпленията от селата за първото тримесечие на годината са 144 000 лв.  
Постъпленията от данъка върху недвижимите имоти е 1 297 000 лв. при план 4 500 000 лв., а от данъка върху превозните средства - 1 580 000 лв. при план 4 150 000 лв. От данъка при придобиване на имущества са събрани 724 000 лв. при план 3 300 000 лв., от патентен данък - 100 000 лв. при план 260 000 лв., а от такса битови отпадъци - 2 909 000 лв. при план 10 500 000 лв.
Робева припомни, че плащането на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2016 година се извършва на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври. А предплатилите целия размер до 30 април ползват отстъпка от 5%.
В дирекцията се работи активно по събирането на старите задължения, като през първото тримесечие на годината са издадени 483 акта за установяване на общински публични задължения, каза Робева. Общите постъпления от задължения за минали години са 1 899 000 лв., като в това число влизат и суми по издадени актове през предходни години. Преди издаването на актовете са изпратени 592 съобщения за плащане на задължения по подадени декларации. На частни съдебни изпълнители и НАП са предадени 158 преписки за образуване на изпълнителни дела срещу некоректни длъжници.