През март 2016 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 1.6 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на по-благоприятните мнения на стопанските ръководители в промишлеността, строителството и търговията на дребно, съобщи националната статистика.
Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ нараства с 2.9 пункта, в сравнение с февруари, в резултат на по-оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Настоящата производствена активност обаче се оценява като леко намалена, като и очакванията за дейността през следващите три месеца са по-резервирани.
През март съставният показател „Бизнес климат в строителството“ се увеличава с 2.4 пункта. По мнение на предприемачите настоящата строителна активност се подобрява в сравнение с предходния месец, като и прогнозите им за следващите три месеца остават оптимистични. 
Бизнес климатът в търговията на дребно нараства с 1.0 пункт спрямо февруари. Прогнозите за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца се подобряват. Очакванията на търговците за продажните цени в отрасъла са те да останат без промяна през следващите три месеца. 
Съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ намалява с 1.3 пункта, което се дължи на по-умерените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на настоящото търсене на услуги мненията им са по-резервирани, докато очакванията им за следващите три месеца остават благоприятни.