Община Русе планира да изгради компостираща инсталация за биоразградими отпадъци чрез финансиране по процедура на оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. В тази връзка е обявена обществена поръчка за подготовка на проектното предложение, което включва прединвестиционно проучване, изготвяне на идеен инвестиционен проект, финансов, икономически и правен анализ, както и подготовка на тръжните документации. Прогнозната стойност на поръчката е 325 000 лева без ДДС, а крайният срок за изпълнение - 31 юли тази година. 
Основната цел на кандидатстването за безвъзмездна финансова помощ по процедурата е да се подпомогне намаляването на количеството депонирани зелени и биоразградими битови отпадъци чрез разделното им събиране и рециклиране. Това ще доведе до по-ефективно използване на тези отпадъци като ресурс. 
Оферти ще се приемат до 26 април, а на следващия ден специална комисия ще ги отваря, като при оценяването ще се търси икономически най-изгодната.