С конкретни предложения до Министерството на земеделието и храните за промени в нормативни актове, касаещи отдаването на пасища и мери, излезе работна група, ръководена от зам. областния управител Станимир Станчев. Проблемната тематика беше повдигната на заседание на Постоянната секторна комисия в областта на земеделието, рибарството и аквакултурите, състояло се на 16 март.
Решено бе да се предложи регламентиране на разполагането на пчелини върху имоти, предназначени за пасища и ливади. Изведена бе и необходимостта да се върне в законовите разпоредби определянето на размера на наемната цена да се извършва съобразно средното рентно плащане за съответното землище. 
Друго предложение касае въвеждането на изискване лица, които кандидатстват за пасища, мери и ливади, да посочват номера на конкретния имот, който искат да ползват. Работната група иска и Мярка 10 да бъде включена към параграф 15 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, като условията, които важат за Мярка 11, да бъдат същите и за мярка 10. 
По отношение на Мярка 214 „Агроекологични плащания“ на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 бе предложена промяна на Наредба 11 за условията и реда за прилагането й, която се отнася за отпадане на ангажименти без санкции поради промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, както и промяна в Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, отнасяща се до това тези, които вече имат поети ангажименти по Мярка 214 АЕП на ПРСР 2007-2013, да се считат като заварено положение и промяната в закона да не ги засяга.