По-добри резултати за приключилата 2015 г. в сравнение с 2014-а отчете председателят на Административния съд в Русе съдия Елга Цонева. Сред успешните постижения се нарежда фактът, че 94% от разгледаните дела са приключили в препоръчителния срок до 3 месеца. А 83% от обжалваните пред Върховния административен съд решения са били потвърдени, което означава, че становището на русенските магистрати е било признато окончателно за правилно и законосъобразно.
Общо 1152 дела са разгледани през изминалата година, като 965 от тях са приключили. 
Повишава се броят на новообразуваните първоинстанционни дела, докато тенденцията е за намаляване на броя на казусите, за които ние сме втора инстанция и пред нас се обжалват наказателни постановления, заключи Цонева. Даде и пример със специфичните дела, които са белязали 2015 година - казусите покрай местните избори. От 16 спора около резултатите след вота в крайна сметка са разгледани 7 дела. Всички жалби срещу спечелили кметове и общински съвети са отхвърлени, но 5 от случаите продължават и пред Върховния административен съд. Върховните магистрати вече са потвърдили 2 от решенията на русенските си колеги, че резултатите от изборите са законни.
Извън успехите, съдия Цонева за пореден път се спря на проблема с дефицита на средства и даде пример, че служители и магистрати се мотивират да участват единствено в обучения, които се плащат от организациите, които ги провеждат, а не от съда. Проблем е и остарялата компютърна техника.  
Вчера в Административния съд се проведе и общо събрание за приемане на годишния отчет, на което присъства зам.-председателят на Върховния административен съд Боян Магдалинчев.