Актуалното състояние и текущите проблеми в секторите лозарство и винарство в Русенска област ще обсъди тази седмица областната комисия по земеделие, рибарство и аквакултури. Заседанието ще се проведе в сряда под председателството на зам. областния управител Станимир Станчев.
Предвижда се началникът на Териториалното звено Изпълнителна агенция по лозата и виното да представи доклад за състоянието на двата бранша в Русенска област.