Седем фирми от Русенско са се възползвали от възможността за преотстъпване на корпоративен данък през 2015 г. заради инвестициите си в общини с висока безработица, съобщи регионалният офис на НАП. За областта това са всички общини с изключение на Русе - неприятен факт, но и даващ възможност предприемчиви бизнесмени да се възползват както от данъчното облекчение за преотстъпване на корпоративния данък, така и да намерят за своите предприятия по-евтина работна ръка в малките селища, отколкото в областния град. Най-много са фирмите, ползващи данъчното облекчение в община Сливо поле - 4. Плащания към държавата ще спестят и по едно предприятие от общините Ветово, Две могили и Борово.
Според закона корпоративният данък се преотстъпва в размер до 100% на данъчно задължени лица за данъчната им печалба от извършваната производствена дейност, включително производство на ишлеме, когато са изпълнени едновременно няколко условия. Първото е производствената дейност да се извършва единствено в общини, в които за предходната година преди текущата има безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за същия период. Второто е данъчно задълженото лице да извършва производствена дейност в изпълнение на проект за първоначална инвестиция единствено в общини, в които за предходната година преди годината, в която се подава формуляр за кандидатстване за помощ, има безработица със или над 25% по-висока от средната за страната за същия период - в случаите на държавна помощ за регионално развитие. Следващите 2 изисквания са през целия данъчен период в предприятието да се поддържат не по-малко от 10 работни места, като най-малко 50% от тях са заети пряко в извършваната производствена дейност и не по-малко от 30 на сто от персонала са лица с постоянен адрес в общините. Има и други задължителни условия, които са изброени подробно в чл. 188 и чл. 189 от ЗКПО.
Актуалният списък на общините с висока безработица е в приетата от Министерството на финансите Заповед ЗМФ-86/01.02.2016 г.
Офисът на НАП в Русе може да предостави информация на всички предприемачи, които желаят да научат повече за възможностите, заложени в чл. 184 на ЗКПО, с които държавата се стреми да подпомогне развитието на бедните региони с местни производства, да намали безработицата и да задържи младите хора в родината, съобщава НАП-Русе.