Община Русе обяви обществена поръчка за предоставяне на фиксирани телефонни услуги на администрацията, всички общински предприятия, звена и детски заведения за срок от една година. Прогнозната стойност е 40 000 лева. Всички технически изисквания, параметрите за качество на предоставяните услуги и изискванията към кандидатите са подробно разписани в условията на поръчката. Оферти ще се приемат до 2 март, а на седми специална комисия ще ги отвори, като при оценяването ще се търси икономически най-изгодната.