Общият доход средно на лице от домакинство в България през четвъртото тримесечие на 2015 г. е 1262 лв. и нараства с 2,9% спрямо същото тримесечие на 2014 година, сочат данните на Националния статистически институт. Най-висок е делът на доходите от работна заплата (55,2%), следвани от доходите от пенсии (25,9%), от самостоятелна заетост (7,0%) и от социално осигуряване и социални помощи (3,8%).
Доходът от работна заплата нараства с 6,0% (от 658 на 697 лв.), а този от пенсии - с 4,2% (от 314 на 327 лв.). Доходите от социални помощи намаляват с 4,8% (от 49 на 47 лв.), а от самостоятелна заетост - със 7,7% (от 96 на 89 лв.).
За последното тримесечие на миналата година относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 98,7%, а делът на дохода от натура е 1,3%. 
 Общият разход средно на лице от домакинство през октомври-декември 2015 година е 1162 лв. и намалява с 0,7% на годишна база. Най-големи са разходите за храна (32,4%), следвани от разходите за жилище (16,7%) и за транспорт и съобщения (11,2%).
Разходите за храна и безалкохолни напитки са нараснали с 0,3% (от 375 на 376 лв.), за транспорт и съобщения - с 3,4% (от 126 на 130 лв.). Разходите за алкохолни напитки и цигари нарастват с 6,9% (от 49 на 52 лв.).
По-малък е бил разходът за битови сметки, който е намалял с 2,8% (от 200 на 195 лв.), за здравеопазване - с 4,4% (от 61 на 58 лв.), за облекло и обувки - с 4,3% (от 54 на 52 лв.).
Потреблението на основните хранителни продукти средно на лице от домакинство през последното тримесечие намалява на годишна база. Най-съществено пада потреблението на хляб и тестени изделия - от 23,6 на 22,4 кг, на плодове - от 12,1 на 11,1 кг, на яйца - от 34 на 33 бр., на зеленчуци - от 14,1 на 13,8 кг и на кисело мляко - от 6,4 на 6,1 килограма.