2489 семейства са настанени в общински жилища, като приходите от наеми през 2015 година са 1 027 686 лева, а разходите за поддръжката им - 49 620 лв. Жилищният фонд на общината включва 1727 апартамента, от които 557 едностайни, 808 двустайни, 300 тристайни и 62 четиристайни, както и 219 къщи. За настаняване на граждани се използват 1584 апартамента и 181 къщи, във ведомствения фонд има 52 апартамента, а в резервния 127 апартамента и къщи, както и две защитени жилища. През периода 2013-2015 са придобити нови 33 жилищни имота, от които седем апартамента.
Жилищният фонд е стар и амортизиран, а средствата от наеми не са достатъчни за поддръжката му. Има общински жилища, които са в сгради, съсобственост между общината и физически лица, а това създава трудности при тяхното управление и поддръжка. Голяма част от къщите пък са разположени в междублокови пространства, запазени са след извършени отчуждавания и нямат траен градоустройствен статут. Това налага да продължи събарянето им, разчистването на терените и оформянето им като зелени площи или пък да се извършат сделки с терени, а заплащането на цената да е срещу получаване на готови жилища. 
Това става ясно от стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост за срока на мандата на кмета Пламен Стоилов, която предстои да бъде приета на извънредната сесия на първи февруари. В нея подробно е разгледано и анализирано състоянието на отделните видове собственост, рисковете и слабите страни при управлението, плюсовете и възможностите за развитие, както и политиките и конкретните задачи.
Към края на 2015 г. има 747 акта за общинска собственост на незастроени терени, като по-голямата част от имотите нямат инвестиционен потенциал за застрояване. Незастроените терени в селата пък са предимно с жилищно предназначение. 
562 са действащите договори за наем, като приходите от тях за изминалата година са 1 165 538 лева. Общината управлява 175 сгради, 24 части от сгради и 42 гаража, а в 46 от общинските имоти са настанени териториалните структури на държавни институции, които по закон не заплащат наеми. Проблемни се оказват сградите на закритите училища, като стратегията на общината е тези имоти да се използват за образователни и културни цели или по проекти, тъй като промяната на предназначението им става само след писмено съгласие на министъра на образованието. 
Общата площ на пасищата и мерите на територията на общината е 25 085,532 дка, а на пътищата - 11 485,212 дка. Приходите от договорите за наем през 2015 за земеделска земя са 260 910 лв., а за пасища 70 087 лв. Общината е собственик на 30 458,512 дка поземлени имота, заети с гори и храсти. Предвижда се да се подготви и реализира програма за пълна идентификация на собствеността и рекултивация на земите, както и да се определи формата и начинът за по-добро управление и стопанисване на горските територии и съответно по-големи доходи. Освен това ще се повиши административният капацитет на общината за управление на земеделските земи и горския фонд.