В кризата и 1% отстъпка си е далавера. Явно така разсъждават по-голямата част от русенските фирми, които подават годишните си данъчни декларации. 66% от търговските дружества - 4004, са изпратили документите по интернет, подписани с електронен подпис. По същото време на миналата година това бяха направили 2677 фирми. Само в отминалите 2 почивни дни по интернет в НАП-Русе са пристигнали 409 декларации.
Дружествата, които подадат декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис, ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък, но не повече от 1000 лв. До тази дата трябва да бъде платен и самият данък.
В офиса на НАП в Русе вече са приети 6042 декларации - с близо 1900 повече от същия период на 2012 г. Фирмите имат още седмица да се отчетат пред данъчните. Последният срок е 1 април, понеже 31 март е почивен ден.
Заедно с годишните декларации за облагане с корпоративни данъци дружествата са задължени да подават и годишни отчети за дейността. Те могат да се изпратят по електронен път в Националния статистически институт, задължително подписани с електронен подпис или на хартиен носител в офисите на НАП.
За първи път тази година в офиса на НАП в Русе е разкрито специализирано работно място на служител на Търговския регистър към Агенцията по вписвания за приемане само на годишни финансови отчети за 2012 г.
Декларация подават всички търговски дружества, независимо от това дали са осъществявали дейност през 2012 г. Фирмите, които не са извършвали дейност през миналата година, подават отделен формуляр - образец 1010а. Те не подават годишен отчет за дейността.
Декларацията за облагане с корпоративни данъци се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в териториалното поделение на НАП по регистрация. Тя може да се подаде и по пощата с обратна разписка или в 17 пощенски станции в Русенска област, където служителите на „Български пощи“ издават входящ номер.
Все повече русенски фирми използват Интернет и за плащане на корпоративния си данък. Плащането по този начин изисква дебитна карта, регистрация в системите ePay или eBg и в сайта на НАП - www.nap.bg. В неговата рубрика „Плащане“ има списък на номерата на банковите сметки на НАП и указания за плащането на данъци и осигуровки по електронен път.
Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата, напомнят данъчните.