Държавен фонд „Земеделие“ договори 637 проекта на млади фермери. Те са по приема по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР). Проектите попадат в 100-процентния бюджет по подмярката, минали са контролна проверка и са подадени към областните дирекции на ДФЗ за договаряне, съобщиха от фонда. 
Изготвени са 491 договора, 358 от които вече са подписани от бенефициентите по програмата. Работата по одобряването и договорирането на проектите на млади фермери продължава интензивно в Централното управление и в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“.
Подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020 е създадена да подпомага процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства, или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства, и да насърчава  заетостта.