В община Иваново през 2015 г. се наблюдават разнопосочни тенденции при търговията със земеделски земи. Това коментира в обзорен анализ за миналата година специализираната компания за търговия със земеделска земя “Русе ленд”.
В някои от землищата като Щръклево и Сваленик се запазва леко възходящият тренд, но той е значително по-малък от повишенията в съседни райони, като например в Писанец и Бъзън. Най-често сделките в Щръклево са сключвани по около 1200 лв./дка, а в Сваленик - по 1100 лв./дка. Рентите, изплащани от земеделските производители в тези две землища, са по 50 лв./дка, която стойност остана по-ниска от средната в съседните общини - Русе и Ветово. Все пак тук търсенето продължава да преобладава над предлагането, смятат от “Русе ленд”. 
Не така стоят нещата в някои други землища на общината като Иваново, Пиргово и Мечка - тук цените се запазиха без съществена промяна средно по 950 лв./дка.  Изключение са само някои отделни парцели, които се търгуват по-скъпо заради възможностите за използването им по други предназначения - за засаждане на нови лозя, строителство и т.н. Рентите в тези села за 2015 г. бяха около 40 лв./дка. 
В землищата с по-хълмисти терени и предимно туристически профил като Червен, Табачка и Кошов собствениците на земеделски земи получават малко по-високи наеми - между 45 и 50 лв./дка, като цените на нивите тук варират около средните за Община Иваново, а именно 1000 лв./дка. Много от тях са със сключени по-дългосрочни арендни договори. 
Прави впечатление, че в различните райони на община Иваново разликата в добивите от земеделска продукция достига 40%. Например дори в рамките на едно землище като Божичен се наблюдава съвсем различна рентабилност от нивите, в зависимост от тяхната категория, варираща между трета и шеста. 
Като цяло пазарът на земеделска земя в Ивановска община остава интересен при сравнително добри обороти и тепърва предстои да настъпят различни промени, зависещи от поведението и развитието на всички участници в него, казват от “Русе ленд”.