Всички пунктове за вторични суровини ще трябва да се изнесат от жилищните зони. Това предвиждат подготвените от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) промени в Закона за управление на отпадъците, които бяха публикувани вчера за обществено обсъждане.
В момента многобройните площадки за събиране и съхранение на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и опаковки най-често са разположени в междублокови пространства, в трафопостове и други градски части. В МОСВ са постъпвали многобройни жалби срещу тези „пунктове“, се казва в съобщение на екоминистерството. 
 Така от там обясняват предложението пунктовете за вторични суровини да бъдат само в промишлени или складови зони.
Според експертите, новата регулация ще повиши ефективността на системите за разделно събиране. Ще се уеднаквят и изискванията към бизнеса с отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло и към площадките за отпадъци от черни и цветни метали, които са разположени единствено в промишлените или складови зони още от 2012 г. Промените целят и ограничаване на сивия сектор в търговията с вторични суровини.
Въвеждат се глоби между 300 и 1000 лева за всеки, който изземва съдържанието, обръща, нарушава целостта, естетическия вид или запалва съдове за събиране на отпадъци. Целта на предлаганата санкция е да спре изсипването и кражбите на отпадъци от кофите за събиране. 
Предлага се въвеждането на банкова гаранция от 15 000 лева за фирма и по 5000 лева за всяка площадка за дейности с излезли от употреба МПС, електрическо и електронно оборудване. Банковата гаранция, необходима за издаване на разрешение за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, се намалява от 25 000 на 15 000 лв.