Цената за компенсаторното залесяване на декар гора вече ще струва 1063 лева, гласи заповед на министъра на земеделието Десислава Танева. Тази цена ще се плаща при всяка промяна в предназначението на горите, при учредяване или възникване на сервитути, както и при учредяване на ограничени вещни права върху държавните или общински гори, съобщиха от министерството на земеделието.
Сумите се превеждат на съответното държавно предприятие, където се намира залесената територия, а в документацията на терените с променено предназначение се вписва площта на горите и общата сума за компенсационното залесяване, която трябва да бъде заплатена.