60.9% от домакинствата в областта имат достъп до интернет в домовете си при средно 59.1% за страната, съобщиха от Териториално статистическо бюро „Север“. За областта е отбелязан растеж от 0.7 процентни пункта спрямо предходната година, който остава по-нисък от регистрирания за страната - 2.5 пункта. В резултат по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет областта се нарежда вече на седмо място в страната, докато през 2014 г. беше на второ място.
Относителният дял на хората на възраст между 16 и 74 години в областта, които регулярно ползват интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) през 2015 година е 62.6%, като спрямо предходната година е регистриран ръст с 2.5 процентни пункта. По този индикатор областта се нарежда непосредствено след София. Мъжете са малко по-активни при регулярното използване на интернет в региона - техният относителен дял е 63.2% при 62.0% за жените, като и при двата пола съответните дялове надвишават регистрираните за страната. 
Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование. 93.8% от потребителите с висше образование влизат редовно в глобалната мрежа срещу едва 19.7% от тези с основно или по-ниско образование.