Равен е резултатът от съдебния мач, който Комисията за защита на потребителите /КЗП/ и „Топлофикация-Русе“ ЕАД играят. А двубоят е стартиран още през 2013 година. Финалът очевидно ще бъде сложен от Върховния касационен съд.  
В основата на спора е клауза от Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди на потребители на „Топлофикация-Русе“ ЕАД. Според КЗП тя е неравноправна и трябва да бъде обявена за нищожна. На противоположно мнение са от дружеството.
Въпросната клауза задължава всеки клиент на „Топлофикация“ да заплати фактурираната от дружеството сума дори да е възможно тя да не е реално дължима и да липсва правно основание за нейното начисление. Точно с това не е съгласна КЗП.
Необходимо е да се даде възможност на потребителя, в случай, че не е съгласен със сметката, да я оспори и едва след като се извършат съответните проверки от дружеството да бъде задължаван да я заплати, посочна комисията.
Тоест, може клиентът да не е пускал топло вкъщи, но тъй като е получил фактура, да трябва първо да я плати, пък после да я оспорва. И ако евентуално излезе, че е прав - парите да му бъдат приспаднати след време. Затова КЗП е обявила клаузата за неравноправна през февруари 2013 година. От Комисията са категорични, че тя представлява уговорка във вреда на потребителя, която не отговаря на изискването за добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на доставчика и потребителя, като задължава клиента да заплаща суми, които може реално да не са дължими. 
Две седмици по-късно от дружеството изпращат писмо, че тълкуват клаузата по друг начин и тя не е неравноправна и не е във вреда на потребителя, тъй като има информативен характер с оглед срочността на задължението за плащане. „Топлофикация-Русе“ ЕАД извършва ежемесечно пълен контрол на всички изготвени сметки на потребителите, като по този начин са сведени до минимум некоректните сметки, произтичащи от некоректен отчет на уредите за дялово разпределение, пишат в становището си от дружеството.
В края на май КЗП решава да заведе колективен иск срещу „Топлофикация“ заради неспазване на дадената препоръка. И така казусът се превръща в съдебен спор.
На първа инстанция Окръжният съд в Русе излезе с решение през юли тази година, което бе в ущърб на Комисията. Потребителят като страна по двустранен договор дължи заплащане на количеството доставена и потребена топлинна енергия. Доставчикът от своя страна е изпълнил задължението си, като е доставил топлоенергия и е осъществил преноса й през изградената топлоснабдителна мрежа. Ако на потребителя, чрез подаване на формално възражение срещу сметката, се предостави възможност да осуети и да отложи във времето изискуемостта на вземането, това означава да се затрудни процесът на търговия с топлинна енергия, пишат в мотивите си окръжните магистрати.
На друго мнение обаче се оказаха апелативните съдии във Велико Търново.
В случая се касае за продажба на топлинна енергия за битови нужди и „Топлофикация-Русе“ ЕАД има господстващо положение на пазара. Потребителят на топлинна енергия е в положението на по-слаба страна, сметна съдът на втора инстанция, като посочи, че е възможно клиентите да бъдат принудени да платят нещо, което не са ползвали.
По тази причина Апелативният съд реши, че спорната клауза е неравноправна и осъди „Топлофикация“ да я отстрани от общите си условия и да преустанови прилагането й за в бъдеще.
Това решение най-вероятно ще бъде обжалвано пред Върхавния касационен съд.