Незаконно е решението на Русенската окръжна прокуратура за класиране на кандидатите по обществената поръчка за „Извършване на писмени преводачески услуги от български на чужд и от чужд на български език“. Това реши Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ и сметна, че изборът на победител в процедурата е неправилен. Затова върна обратно поръчката на етап разглеждане, оценка и класиране на офертите.
Процедурата бе оспорена от загубилата „Орхидея 94“ ЕООД. Според фирмата класираният на първо място участник „Митра Транслейшън“ ООД не отговаря на условието да разполага с преводач със съответна степен на владеене и професионален опит за трета група езици - латвийски. На същото становище бе и антимонополната комисия, която отсече, че действително дружеството не изпълнява условието на прокуратурата и видя основание за отмяна на решението за класиране.
Решението може да се обжалва.