82 664 441 лeва е проектобюджетът на Община Русе за 2016 година при малко над 79 млн. лева за миналата година. По-голямата част от общата сума - малко над 42 млн. лв., са от държавата, а местните приходи са малко над 40 млн. лв. 
За догодина общината акцентира върху създаването на благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване на стандарта на живот на русенци. Основна цел е превръщането на Русе в чист, подреден, уютен, сигурен и предпочитан от младите хора и бизнеса град, като съществен принос за това ще има реализирането на проекти, привличането и успешното усвояване на европейски средства. 
Сред по-значимите проекти, които ще се изпълняват през 2016 г., са закриването и рекултивацията на общинското депо за над 22 млн.лв., създаването на кризисен център за жертви на домашно насилие за над 1 млн. лв., прилагането на мерки за енергийна ефективност на детски градини и училища, проектът за интегриране на ромите за малко над 1.5 млн. лв. Предстоят и няколко стратегически проекти, за които до момента няма сключени договори.  
Бюджетът предвижда още запазване на размера на местните данъци и такси, въвеждане на електронни административни услуги, балансирано развитие на централната градска част, кварталите и селата, както и активно участие в Националната програма за саниране. 
В бюджета е акцентирано и върху подобряването на инфраструктурата, като се предвижда обновяване на 20 детски площадки и изграждане на една нова, изграждане на две спортни и две стрийт площадки, както и основен ремонт на две спортни игрища, благоустрояване на междублоковите пространства, три нови чешмички, както и електрическо захранване на кея. В инвестиционната програма на общината за догодина е включено изготвянето на проект за ремонт на Семизовата къща, Клуба на дейците на културата, както и енергийно обследване на сградите на ул. „Котовск“ 1, на „Фердинанд“ 3 и на помещенията към волейболната зала на стадион „Дунав“. Предвидени са средства за ремонт и реставрация на фасадата на корпус А на Доходното здание. 
За осветлението на улиците и площадите в Русе са заделени малко над 1.5 млн. лв., а за общинско предприятие „Комунални дейности“, което основно се занимава с изграждането, ремонта и поддръжката на уличната мрежа, са планирани малко над 4 млн. лв., като тук се включат разходите за възнаграждения и дейност. 
Освен това Общината ще продължи социалната си политика, развитието на културния туризъм, на спорта, образованието, здравеопазването. 167 823 лв. са предвидени за стипендии, 169 596 лв. за извънучилищни и извънкласни дейности, 302 850 лв. за подобряване на материално-техническата база на училищата за 12 114 ученици. За стимулирането на даровити деца са заделени 20 000 лв., а за общинската програма за асистирана репродукция - 50 000 лв. За социално осигуряване, подпомагане и грижи са предвидени малко над 7 млн. лв.  
Проектобюджетът за 2016 година е публикуван на сайта на Община Русе по основни показатели, изпълнявани проекти и приоритети и може да бъде разгледан от гражданите. Становища и предложения по него могат да се представят в общинското деловодство или да се изпращат на електронната поща до 25 ноември.
На 27 ноември от 17.30 часа в Пленарна зала ще се проведе публичното обсъждане на проекта за бюджет за следващата година.