Националната агенция за приходите (НАП) публикува двете декларации за ползване на данъчното облекчение за деца и данъчното облекчение за деца с увреждания по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Данъчното облекчение за деца дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали в зависимост от броя на децата: с 200 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете; с 400 лв. - за две ненавършили пълнолетие деца; или с 600 лв. за три или повече ненавършили пълнолетие деца. Това се описва в специалния образец на декларация по чл. 22в, ал. 8 (образец 2005). 
 Данъчното облекчение за деца с увреждания (по чл. 22г) дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 или с над 50 на сто вид и степен на увреждане. Условията, при които е възможно да се прилага облекчението, се описват в декларацията (образец 2006). И в двата случая се прилага и декларация от другия родител, че няма да ползва намалението.
 Данъчните облекчения за деца могат да се ползват по два начина. Първият е с подаване на годишната данъчна декларация за 2015 г. до 3 май 2016 г. (30 април е в събота, а 2 май е официален почивен ден - Великден). Към нея трябва да се приложи и съответният образец на декларация - образец 2005 и/или 2006.
Вторият начин е чрез работодателя по основното трудово правоотношение, който е задължен да извърши годишно облагане на доходите от трудови правоотношения до 31 януари 2016 г. В този случай е необходимо работникът или служителят да предостави на работодателя си някоя от двете декларации и останалите необходими документи в срок от 30 ноември до 31 декември 2015 г.